fbpx

Er du klar over at arbeidsgiver skal gjennomgå HMS-opplæring?

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø-
og sikkerhetsarbeid. Dette er altså en lovpålagt plikt.

Med arbeidsgiver menes virksomhetens øverste leder. Denne opplæringsplikten er en
personlig plikt og kan ikke delegeres til andre. Bakgrunnen for at denne plikten hviler på
bedriftens øverste leder er at det er der beslutningene tas, og at den som tar beslutninger
også bør ha kjennskap til aktuelle problemstillinger på HMS-området.

Kravet hjemles i arbeidsmiljølovens § 3-5; «Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-
, miljø- og sikkerhetsarbeid.»

Arbeidsmiljøet må være fullt forsvarlig
Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Hensikten
med plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap
om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om
arbeidsmiljøloven.

For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha
kunnskap om:

– hvilke krav som gjelder
– hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø
– hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten

Dokumentere HMS-opplæring
Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid er gjennomført. Dette kan for eksempel gjøres ved fremleggelse av
kursbevis. Ved tilsynsbesøk i bedriftene spør Arbeidstilsynet etter dokumentasjon på at
arbeidsgiver har gjennomgått HMS-opplæring. Det er de som eventuelt vil vurdere om
arbeidsgiver innehar nødvendig kompetanse på HMS-området.

Veiledning fra Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet har utarbeidet en veiledning for å utdype hvordan arbeidsmiljølovens
bestemmelse om opplæring av arbeidsgiver i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal
forstås, og angi hvilke temaer som bør inngå i opplæringen. Veiledningen skisserer
målene for HMS-opplæringen og hva den bør omfatte. Den slår også fast at opplæringen
skal tilpasses den enkelte virksomhets og bransjes risiko- og driftsforhold.

Relaterte artikler

© Copyright by INOXO 2017. Powered by Media Performance. All rights reserved.