fbpx

Momsfradrag fortsatt under press

Flere ferske rettsavgjørelser indikerer at retten til fradrag for moms på transaksjoner ved kjøp og salg av aksjer ikke lenger vil bli innrømmet. Det synes på den annen side fortsatt å være en åpning i særskilte tilfeller. Det må klargjøres.

RETTEN TIL FRADRAG for moms på transaksjonskostnader ved kjøp og salg av aksjer i en ellers momspliktig virksomhet, har lenge vært omdiskutert. Senere tids rettsavgjørelser reiser spørsmål om det i det hele tatt er situasjoner hvor slikt fradrag vil bli innrømmet. Mens det skattemessig er fritak ved salg av aksjer, synes situasjonen nå å være at aksjetransaksjoner i stedet avgiftsbelastes.

En kategorisk avskjæring av fradragsretten for momskostnader ved kjøp og salg av aksjer er svært uheldig for de næringsdrivende. Det nødvendiggjør strukturelle tilpasninger som er ressurskrevende og det er også i åpenbar strid med merverdiavgiftssystemets nøytralitetsprinsipp.

HØYESTERETT SLO i en dom fra 2015, som gjaldt Telenor-konsernet, fast at morselskapet ikke hadde rett til fradrag for transaksjonskostnader ved salg av aksjene i et datterselskap. Dommen har vært kritisert, blant annet i lys av Elkjøp-dommen fra 2012, hvor Høyesterett innrømmet Elkjøp fradrag for moms på transaksjonskostnader selv om transaksjonen gjaldt et eiendomsbytte som i utgangspunktet også er definert utenfor momsloven.

Disse Høyesterettsdommene har av mange vært oppfattet som motstridende. I en dom fra Oslo tingrett 3. oktober i år, analyseres de imidlertid på en klargjørende og fornuftig måte, og uten at den ene setter den andre til side. I den forbindelse introduserer tingretten en relativisering av momslovens tilknytningskrav, det vil si kravet om at en kostnad må være relevant og ha den nødvendige nære og naturlige tilknytningen til en momspliktig virksomhet, for å være fradragsberettiget:

«Hvis anskaffelsen direkte knytter seg til den avgiftsunntatte enkeltomsetningen, vil det som det klare utgangspunkt ikke foreligge fradragsrett for inngående merverdiavgift. På den annen side, hvis en slik avgiftsunntatt transaksjon mangler egenverdi, er dette en sterk indikasjon på at kravet om tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten er oppfylt. Retten utelukker ikke at andre spesielle forhold kan tilsi at kravet om tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten er oppfylt.”

Dommen sikrer med andre ord, sett med de næringsdrivendes øyne, en åpning for fradragsrett, selv om den transaksjonen kostnaden knytter seg til er kjøp eller salg av aksjer.

TELENOR-DOMMEN BLE av mange hevdet ikke å være til hinder for fradragsrett ved kjøp og salg av aksjer i næringseiendomsselskaper, forutsatt at disse var eller skulle være del av en frivillig (felles-) registrering. Det ble vist til praksis som var akseptert fra skatteetatens side, hvor det ble gjort fradrag i tråd med den det kjøpte eller solgte selskapets utleieprofil.

I EN DOM AVSAGT 29. SEPTEMBER i år, Skårer Syd-dommen, slo imidlertid Høyesterett fast at heller ikke moms på transaksjonskostnader ved kjøp av aksjer i selskaper som eier momsregistrert næringseiendom, gir rett til fradrag. Dommen viser til Telenor-dommen og at både kjøp og salg av aksjer er unntatt moms.

OSLO TINGRETT KONKLUDERER også i sin dom med at fradragsretten var avskåret for konsernet ved salg av aksjene i tre av datterselskapene. Tingretten er imidlertid samtidig klar på at Elkjøp- og Telenor-dommene ikke skal tolkes som at fradrag alltid er avskåret ved kjøp eller salg av aksjer. Mye tyder på at tingretten ikke var kjent med den siste Høyesterettsdommen da den skrev sin dom. Følgelig er det også uklart hva den ville ment om denne.

Saken for Oslo tingrett har vakt spesiell oppsikt da det var staten ved Finansdepartementet som saksøkte den tidligere Klagenemnda for merverdiavgift. Dette fordi nemnda hadde gitt klager medhold i spørsmålet om fradragsrett, dette under henvisning til praksis, mens Finansdepartementet mente resultatet stred mot Telenor-dommen.

SETT MED AVGIFTSØYNE kan tingrettens dom oppleves som både interessant og klargjørende. Om dommen blir anket er usikkert. Fristen går ut om et par uker, og det er ikke gitt at den nye Skatteklagenemnden kjenner ansvar for å forsvare et vedtak som er truffet av den tidligere Klagenemnda.

Blir tingrettsdommen stående, er den på den annen side kun en underrettsdom. Det synes derfor uansett å være behov for en klargjøring av Skårer Syd-dommen som, sammen med Telenor-dommen, skaper hodebry for mange næringsdrivende.

Det er neppe riktig, og dessuten svært uheldig, om det etableres en rettsforståelse hvor momsfradrag for transaksjonskostnader ved kjøp og salg av aksjer, alltid skal være avskåret. En må dessuten regne med at det er mange momspliktige virksomheter, herunder
konsern, som har kjøpt eller solgt selskaper de siste årene, og som har hatt en berettiget oppfatning om at retten til fradrag har vært i behold.

DET ER DERFOR LOV Å HÅPE på at Finansdepartementet og skatteetaten ser fornuften i, og nytten av, å bruke den tilnærmingen til, og relativiseringen av, tilknytningskravet, som kommer til uttrykk i Oslo tingretts dom, samtidig som blikket rettes fremover og ikke bakover i tid.

Relaterte artikler

© Copyright by INOXO 2017. Powered by Media Performance. All rights reserved.