fbpx

Virus Tiltak Regjering

20 Milliarder i Måneden

Hvem kan søke lån under garantiordningen?

Garantiordningen kan benyttes av virksomheter som har rett eller plikt til registrering i Foretaksregisteret og som på konsolidert nivå:
– sysselsetter færre enn 250 personer, og
– har en årsomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro, eller
– har en samlet balanse som ikke overstiger 43 millioner euro.

Hvis en av tre krav over brytes så vil ikke bedriften omfattes av ordningen. Videre forutsettes det at ordningen er for bedrifter som er levedyktige på sikt og som ikke hadde «økonomiske vanskeligheter» pr. 31.12.2019.

Utelukkelse av bedrifter som har vært i økonomiske vanskeligheter:
Med bedrifter som er i økonomiske vanskeligheter, menes foretak der minst én av følgende hendelser har inntruffet:

1) For AS: mer enn halve aksjekapitalen eller tilsvarende tapt på grunn av akkumulerte tap,
2) For ANS eller ENK: mer enn halvparten av den bokførte kapitalen tapt som følge av akkumulerte tap,
3) foretaket er konkurs etter konkursloven eller foretaket oppfyller vilkårene for å bli begjært konkurs av dets kreditorer,
4) eller foretaket har mottatt krisestøtte og ikke ennå tilbakebetalt lånet eller innfridd garantien, eller foretaket har mottatt omstruktureringsstøtte og er fremdeles underlagt en omstruktureringsplan.

Vilkår om akutt likviditetsmangel og lønnsomhet:

Det betyr at bedriften ikke har likvide midler til å dekke forfalte eller løpende utgifter, dette vilkåret er oppfylt når banken har vurdert det som sannsynlig at;

a) bedriften ikke har tilgang til «vanlig» lån fra finansforetak til dekning av utgifter og investeringer som er nødvendige for å sikre videre drift i lånets løpetid, og
b) hovedårsaken til likviditetsmangelen er direkte eller indirekte virkninger av Covid-19-utbruddet.

Hvor mye kan min bedrift søke om gjennom ordningen?

Samlet lån til hver bedrift kan ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader (inkludert sosiale avgifter og kostnader til innleid arbeidskraft) i 2019 eller 25 % av bedriftens omsetning i 2019.

Hva kan lånebeløpet brukes til?

Lånet kan bare benyttes til dekning av driftsutgifter eller finansiering av investering. Driftsutgifter omfatter alle løpende utgifter, herunder betjening (forfalte renter og avdrag) på eksisterende gjeld.

Lånet kan ikke brukes til førtidig betaling av ikke-forfalte renter og avdrag. Hvis lånet skal brukes til investeringer, stilles det spesielle krav til dokumentasjon av investeringene og at de er nødvendige for å sikre videre drift i lånets løpetid.

Løpetid og vilkår for lån:

Løpetid er maksimalt 3 år. Ordningen gjelder kun for nye lån under denne ordningen. Garantien gjelder fra lånet blir utbetalt og gjennom lånets løpetid. Avdragsfri periode vurderes individuelt og er maksimalt på 12 måneder.

Garantiprovisjon for lån inntil 1 år er på 0,25 % av den delen av lånebeløpet som er garantert under ordningen. For lån med lengre løpetid enn 1 år så vil garantiprovisjonen utgjøre 0,5 %.

Må det stilles ekstra sikkerhet?

Dersom bedriften har frie aktiva som kan stilles som sikkerheter (KUN bedriftens egne aktiva vurderes), gjelder følgende:

1) Bedriften har aktiva som ikke er pantsatt fra før; det etableres pant dersom pantegjenstanden har en verdi på mer enn 10 % av lånet og verdien på pantegjenstand overstiger NOK 200.000.
2) Bedriten har aktiva som er pantsatt til før ; det etableres 2 prioritet pant, kun hvis friverdien på pantegjenstand er på mer enn 10 % av lånet og verdien er over NOK 200.000.

Hvem kan søke lån under garantiordningen?

Garantiordningen kan benyttes av virksomheter som har rett eller plikt til registrering i Foretaksregisteret og som på konsolidert nivå:
– sysselsetter færre enn 250 personer, og
– har en årsomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro, eller
– har en samlet balanse som ikke overstiger 43 millioner euro.

Hvis en av tre krav over brytes så vil ikke bedriften omfattes av ordningen. Videre forutsettes det at ordningen er for bedrifter som er levedyktige på sikt og som ikke hadde «økonomiske vanskeligheter» pr. 31.12.2019.

Utelukkelse av bedrifter som har vært i økonomiske vanskeligheter:
Med bedrifter som er i økonomiske vanskeligheter, menes foretak der minst én av følgende hendelser har inntruffet:

1) For AS: mer enn halve aksjekapitalen eller tilsvarende tapt på grunn av akkumulerte tap,
2) For ANS eller ENK: mer enn halvparten av den bokførte kapitalen tapt som følge av akkumulerte tap,
3) foretaket er konkurs etter konkursloven eller foretaket oppfyller vilkårene for å bli begjært konkurs av dets kreditorer,
4) eller foretaket har mottatt krisestøtte og ikke ennå tilbakebetalt lånet eller innfridd garantien, eller foretaket har mottatt omstruktureringsstøtte og er fremdeles underlagt en omstruktureringsplan.

Vilkår om akutt likviditetsmangel og lønnsomhet:

Det betyr at bedriften ikke har likvide midler til å dekke forfalte eller løpende utgifter, dette vilkåret er oppfylt når banken har vurdert det som sannsynlig at:

a) bedriften ikke har tilgang til «vanlig» lån fra finansforetak til dekning av utgifter og investeringer som er nødvendige for å sikre videre drift i lånets løpetid, og
b) hovedårsaken til likviditetsmangelen er direkte eller indirekte virkninger av Covid-19-utbruddet.

Hvor mye kan min bedrift søke om gjennom ordningen?

Samlet lån til hver bedrift kan ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader (inkludert sosiale avgifter og kostnader til innleid arbeidskraft) i 2019 eller 25 % av bedriftens omsetning i 2019.

Hva kan lånebeløpet brukes til?

Lånet kan bare benyttes til dekning av driftsutgifter eller finansiering av investering. Driftsutgifter omfatter alle løpende utgifter, herunder betjening (forfalte renter og avdrag) på eksisterende gjeld.

Lånet kan ikke brukes til førtidig betaling av ikke-forfalte renter og avdrag. Hvis lånet skal brukes til investeringer, stilles det spesielle krav til dokumentasjon av investeringene og at de er nødvendige for å sikre videre drift i lånets løpetid.

Løpetid og vilkår for lån:

Løpetid er maksimalt 3 år. Ordningen gjelder kun for nye lån under denne ordningen. Garantien gjelder fra lånet blir utbetalt og gjennom lånets løpetid. Avdragsfri periode vurderes individuelt og er maksimalt på 12 måneder.

Garantiprovisjon for lån inntil 1 år er på 0,25 % av den delen av lånebeløpet som er garantert under ordningen. For lån med lengre løpetid enn 1 år så vil garantiprovisjonen utgjøre 0,5 %.

Må det stilles ekstra sikkerhet?

Dersom bedriften har frie aktiva som kan stilles som sikkerheter (KUN bedriftens egne aktiva vurderes), gjelder følgende:

1) Bedriften har aktiva som ikke er pantsatt fra før; det etableres pant dersom pantegjenstanden har en verdi på mer enn 10 % av lånet og verdien på pantegjenstand overstiger NOK 200.000.
2) Bedriten har aktiva som er pantsatt til før ; det etableres 2 prioritet pant, kun hvis friverdien på pantegjenstand er på mer enn 10 % av lånet og verdien er over NOK 200.000.

Generelle tiltak for ENK og AS

– Arbeidsgiveravgiften senkes med fire prosentpoeng i to måneder

– Utsettelse av betaling av merverdiavgift med forfall 14.04.2020 er endret til forfall 01.06.2020.

– Utsatt innbetaling av AGA for – første termin, utsatt fra 15.03.2020 til 01.05.2020.
 

– Lav momssats redusert fra 12 til 6 prosent. Dette er en midlertidig ordning og med tilbakevirkende kraft fra 01.01.2020.

– Bedrifter som går med underskudd kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

– Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne utsette betalingen av formueskatt.

– Statlig lånegaranti til små og mellomstore bedrifter. Lånet må være nytt og bedriften må være levedyktig. Mer informasjon kommer.

– For større bedrifter foreslår regjeringen gjenopprettelse av Statens obligasjonsfond, for lån til de største bedriftene.

– Tvangsmulkt i A-ordningen er stanset midlertidig , i første omgang for A-melding med leveringsfrist 05.03.2020.

Tiltak tilknyttet permittering av ansatte og sykepenger:

– Lønnsplikt perioden for arbeidsgivere reduseres fra 15 til 2 dager – staten utbetaler dagpenger til ansatte fra dag tre.

– Kravet om redusert arbeidstid er redusert fra 50 til 40 prosent.

– Ventedagene for utbetaling av dagpenger oppheves. Den permitterte får altså pengene raskt.

– Den permitterte har rett på full lønn i 20 dager.

– Arbeidsgiverperioden for utbetaling av sykepenger reduseres til 3 dager.

Som selvstendig næringsdrivende har en til vanligvis ikke rett på dagpenger. Derfor er det presentert et tiltak for å sikre deres inntekt:

– De som mister hele eller deler av sin inntekt kan motta støtte som tilsvarer 80% av gjennomsnittlig inntekt de siste tre årene.
   Merk at det har en begrensning opp til 6G (599 148kr). Dette kan mottas fra dag 17 etter stanset drift.

– Samme regler gjelder dersom du skulle bli syk med coronavirus.

klikk på linken of å lese

Klikk på filene for å åpne

Situasjonen er i stadig endring, og vi oppfordrer derfor alle til å følge med på  og Skatteetaten sine nettsider for oppdatert informasjon om hvilke regler, frister og satser som gjelder i den kommende perioden. Sist, men ikke minst – vis solidaritet og ta vare på hverandre.